Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij moogt de wereld beschouwen waar gij wilt, maar nergens zult gij een land aantreffen, waar inzonderheid de geestelijke zegeningen meer overvloedig zijn en hun, die zich tot christtjs bekeeren willen, minder hinderpalen in den weg gelegd worden. Wij hebben vrijheid van Godsdienst, terwijl in andere landen zij die het zuiver Evangelie belijden willen, vervolgd en in kerkers geworpen worden. Wij kunnen en mogen ongehinderd zamen komen, om het zuivere Woord Gods ons te hooren verkondigen. Wij hebben den Bijbel en het vrije gebruik van den Bijbel, waarin God zelf tot ons spreekt en die ons gegeven is, om een lamp voor onzen voet, een licht op ons pad te wezen. Wij hebben een' overvloed van genademiddelen, door God verordend, om zielen tot het geloof te bewegen en de bekeering ten leven en de zaligheid voor eeuwig ons te doen deelachtig worden. Met het hoogste regt kan God ten onzen opzigte vragen: wat is er meer aan hen te doen, dat ik niet aan hen gedaan zou hebben? En met hetgeen Hij aan ons heeft gedaan en nog doet, heeft hij slechts één doel, één heilig oogmerk, dat wij tot Hem bekeerd, geregtigheid naar zijn Woord onder ons geoefend en door geregtigheid ons volk verhoogd zou worden. Daartoe heeft Hij die onderscheidene middelen, verdrukking en uitredding, lijden en verblijden beschikt en worden zoovele onderscheidene wegen door Hem met ons ingeslagen. Met hoeveel regt heeft Hij verwacht, dat van zooveel arbeid der liefde rijke vrucht zou zijn ingeoogst, met hoeveel grond, dat de gezondheid des dochters onzes volks hersteld en aanmerkelijk zou gerezen wezen! Hoe zou het ons niet betamen te belijden: ,/bij U,.o Heer! is de geregtigheid," niet betamen op eenen dag en in eene ure als deze is, voor zooveel weldadigheid door Hem ons bewezen, aanbidding, dank en heerlijkheid en eer Hem toe te brengen!

Sluiten