Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Juda hadden gehoor gegeven aan en zich laten verleiden door valsche Profeten, welke de openbaring Gods verlieten of vervalschten en oorzaak wierden, dat het volk den dienst des Eenigen en Waarachtigen naar zijn Woord verzaakte en afgoderij en goddeloosheid de overhand namen. En wie is er zoozeer een vreemdeling in onzen tijd, dat hij niet zou weten, hoe een gelijksoortig verschijnsel in toenemende mate onder ons is gezien geworden. Sedert eene halve eeuw is men, bij den voortgang van wetenschappelijke verlichting en den klimmenden waan van alles te kunnen doorgronden en na te vorschen, er allengs en meer en meer toegekomen, om het geloof aan de heilswaarheden des Evangelies te schokken en te ondermijnen en die heilige Schriften, welke Gods Geest heeft ingegeven, als blootmenschelijke schriften te behandelen en ze te verklaren of liever te yerwringen naar eigen smaak en welgevallen. Ook op onzen bodem, ook in de Nederlandsche Hervormde Kerk is eene rigting opgestaan, die het op de aangelegenste punten meer en meer wil twijfelachtig maken wat er eigenlijk geschreven staat en in die schriften onderscheid wil maken tusschen hetgeen Goddelijk -en menschelijk, eeuwig geldende waarheid en persoonlijke meening der schrijvers zijn zal, en die, in plaats van den eersten Christenen gelijk, te volharden in de leer der Apostelen, de leer der Apostelen wil herzien en de dierbaarste waarheden , welke de Christelijke Kerk al de eeuwen door heeft beleden, of verzwijgt of bestrijdt en ten eenemale loochent. Een betere dienst kon metterdaad aan het ongeloof niet bewezen worden. Het heeft dan ook in toenemende mate en met telkens grooter onbeschaamdheid het hoofd omhoog verheven. De tijd, dien wij thans beleven, is een tijd, waarin dat ongeloof met zooveel vermetelheid optreedt, met zooveel verzekerdheid spreekt,

11

Sluiten