Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zulke aannemelijke vormen zien voorctoet en zoo dienstvaardig een bondgenoot heeft in de algemeen heerschende oppervlakkigheid, dat niet weinigen in verzoeking komen om hunne heiligste overtuigingen aan den alvermogenden geest dezer eeuw geheel of gedeeltelijk prijs te geven. Wat tot dusver ontwijfelbaar scheen, wordt betwijfeld, met hetgeen duizenden tot dusver heilig was, schier den spot gedreven en de H. Schrift met haren Goddelijken inhoud bestreden en aangevallen door zulken, van welke men met het hoogste regt mogt en moest verwachten, dat zij door hen veeleer met nadruk zoude aangeprezen en gehandhaafd worden. Ja, zoover is de verdwazing gekomen in onzen tijd, dat men de Christelijke maatschappij, die toch door het Evangelie geworden is, wat zij is, zoekt terug te leiden tot de armelijke eerste beginselen der wereld, dat is, de natuurlijke Godsdienst en een zich losmaken van het geloof aan het bovennatuurlijke zoekt aan te prijzen, als den weg om tc komen tot een hooger trap van ontwikkeling en var meer geestelijke Godsdienstigheid.

Waar zulk een geest des gruwzamen ongeloofs bij monde en in geschriften zich kan doen hooren, zonder dat ei eene kreet van algemeene en diepgevoelde verontwaardiging opgaat en de heiligschennenden, die zooveel verwoesting aanngten, uit de heilige gemeenschap der Kerk worden uitgesloten, maar de oppervlakkigheid en ligt zinnigheid integendeel zoo groot zijn, dat dezulken bij val vinden en met toejuiching zelfs gehoord worden, zor men daar kunnen zeggen, dat de gezondheid der dochtei onzes volks gerezen is of zal men niet veeleer daar mei het levendigst smartgevoel getuigen moeten, dat zij aan merkelijk, dat zij op ontzettende en diepverootmoedigend( wijze is achteruit gegaan?

Daarvan getuigt ook helaas! overvloedig de verder

Sluiten