Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

felijke invloed, door het ongeloof op alle standen en rangen der maatschappij uitgeoefend. De afwijking van het goede voorbeeld hunner vaderen en het gehoorgeven aan valsche Profeten deden onder Juda, nevens de afgoderij, ligtzinnigheid, ongebondenheid, zedeloosheid en allerlei ongeregeldheden en uitbarstingen des zondigen vleesches toenemen en waar gelijksoortige afwijking en laten doordringen van den geest des ongeloofs onder ons toenamen, daar konden dezelfde gevolgen onmogelijk achterwege blijven.

Ik herhaal het, ik ben geen aanbidder van den ouden tijd, alsof er toen geen gebrek, geen schuld, geen reden van verootmoediging ware en ik sluit het oog niet vdor het goede, dat God nog genadig onder ons heeft doen overblijven, of werkt in onzen tijd, een nieuw leven, dat er ontwaakt is, een meerdere honger en dorst naar de waarheid, een strijden voor het geloof eenmaal den heiligen overgeleverd, een opgewekte en toenemende ijver voor de verbreiding van Gods koningrijk en zoovele werken of instellingen der liefde en der werkdadige Godsvrucht, die er gezien worden, maar ik ben evenmin blind voor en mag even weinig nalaten te wijzen op die ontzettende vorderingen van ongodsdienstigheid, ligtzinnigheid en zedeloosheid, die op ontroerende wijze onder ons worden waargenomen.

De strekking dezer eeuw is, onder wat bedekselen dan ook nog, om de wonderen van den mensch in de plaats te brengen van de wonderen van God en de grondtoon van die eeuw een wegwerpen van alle gezag, een verloochenen van hooger beginselen, waarop de betrekking tusschen vorsten en volken berust en het prediken der leer, dat het volk zijn eigen Souverein en gebieder is en bij meerderheid van stemmen zich zeiven de wetten geeft, zonder in het minst te vragen naar den Wetgever

11*

Sluiten