Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den liemel. Maakt ons Nederland eene uitzondering op dien toestand? Staat het tegen hare voorthollende geest van revolutie in maatschappelijke, zedelijke en gods dienstige betrekking, als een dijk tegen den geweldigen storm? Och of het zoo ware en of het land, waarin weleer het //Eere aan God" het inbegrip was der leer zijner Kerk, zoowel als het erkende grondbeginsel van zijn volksheil, of dit land tegen de verleiding eener zich steeds meer verzinnelijkende eeuw een krachtig getuigenis gave, als weleer tegen de verleidingen en de verschrikkingen beiden der pauselijke Kerk! Doch zouden wij ons hierover beroemen kunnen? Is niet het tegendeel openbaar? Is het ook op onzen bodem niet uitgesproken, dat de Staat geen godsdienst kent? Is niet het Woord van God geweerd van de scholen? Is het niet zoover gekomen, dat de geschiedenis der wondervolle leidingen Gods met ons volk en van zijne uitreddingen, ten gevalle vanRoomschgezinden moet verminkt of daarvan moet gezwegen worden? Hebben wij niet door toenemende wulpschheid en dartelheid het tegenovergestelde van den ernst onzer vaderen en is hier te lande iets meer aan de orde van den dag dan feesten en vertooningen, tooneelen in allerlei talen, renbanen en concerten, danszalen en kermisvreugde, verfijningen van gemak en weelde in levenswijze, kleeding en het gezellige leven, verstrooijing op verstrooijing, genieting op genieting, zomerdagen en winternachten lang, lectuur op lectuur van vreemden bodem en vooral van giftigen wortel, dat alles beginnende met de hoogste standen in de maatschappij, in hofstad en hoofdsteden en van daar door alle standen en rangen onzes volks henen! Voorwaar, we hebben in den Bijbel de billijke eischen door een heilig God gedaan en wij zien er het beeld geschetst van een volk, dat God vreest en zijne wegen wandelt, maar wij moeten onze aangezigten van schaamte

Sluiten