Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den nederlaag des geweldenaars, de handen tot redding van het vaderland hebben ineen geslagen; eere ook aan het beminde huis van Oranje, welks Yorst onmiddelijk overkwam, om de teugels des bewinds in handen te nemen. Maar eere boven allen en vóór allen aan dien God, die bindt en die banden slaakt, die verhoogt en vernedert naar zijn vrijmagtig welbehagen.

Zouden wij het ooit vergeten wat Hij voor ons volk en vaderland gedaan heeft, omdat de stroom van vijftig jaren er over is heengegaan? Dat zij verre. O gij die de beslissende dagen beleefd hebt, spreekt ons in deze dagen en vermeldt van uwe angsten en gebeden, maar ook van de vreugde, de ontroering, de verbazing, de gemengde aandoeningen in die onvergetelijke dagen, die op zoo vele bange jaren volgden, opdat wij ons eenigzints uwe blijdschap en uw gejuich kunnen voorstellen en ook wij met u gestemd worden tot verheerlijking Desgenen, die in die dagen de staf der strijders gebroken en de heugchelijke uitredding geschonken heeft. En zoovelen wij die dagen niet beleefd hebben, laat ons niet verzuimen in het boek der geschiedenis onzes volks die bladzijden te lezen, waarop van die verdrukking en van die verlossing geschreven staat, opdat ook door ons in de eerste plaats niemand anders dan Hij geprezen worde, die daar spreekt in zijn woord: „ik ben de Heer en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad: Ik de Heer doe alle deze dingen."

Dat zijn naam verheerlijkt worde en voor de verlossing toen beschikt en voor de zegeningen, die van dien tijd af ons geschonken zijn en nog bij voortduring door ons genoten worden. Want wie kan blind en ondankbaar zijn voor de groote voorregten, waarin wij in dit ons vaderland boven andere landen ons verheugen mogen,

Sluiten