Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dit ons vaderland, dat door geen buitenlandsche krijg verontrust, door geen binnenlandsche tweespalt verdeeld wordt, waar de meest gewenschte vrijheden ons ten deele zijn, dat in de verwarringen van onzen tijd tot ons geluk nog niet is betrokken en welks bronnen van welvaart nog altijd blijven vloeijen. Ik weet niet, of wij die voorregten wel hoog genoeg aanslaan en het mag betwijfeld worden of wij, die gereed zijn om onze vorsten, onze staatslieden en welligt ook den godsdienstigen zin onzer natie te prijzen, wel genoeg de eere geven aan dien God, van Wien alleen alle wijsheid afdaalt en die alleen magtig is, om alle oproerige bewegingen en woelingen der goddeloosheid ten onder te houden. Ach! indien ook onder ons de vrede verstoord werd en wij in den stroom der staatkundige bewegingen medegesleept werden en rust en welvaart ons ontvloden, hoe zouden wij weten van tot God te roepen! En nu wij te midden van hetgeen onzen tijd ontrustends heeft, rustig en in vrede de ons geschonkene verlossing en de herstelling van ons volksbestaan gedenken mogen, laat ons toch niet nalaten God groot te maken, God te danken. Laat er eene stemme des gejuichs en des lofs zijn in dit heiligdom niet alleen, maar ook in onze woningen: „Looft God, prijst zijnen naam: vermeldt zijne wonderen dag aan dag, want de regterhand des Heeren is verhoogd, de regterhand des Heeren deed krachtige daden. Ten ware de Heer, die bij ons geweest is, als de menschen tegen ons opstonden, ten ware de Heer niet met ons geweest ware, toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toorn tegen ons ontstak. De Heer zij geloofd, die ons in hunne tanden niet ais een roof heeft overgegeven : onze ziel is ontkomen als een vogel uit den strik des vogelvangers, de strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Dit is de dag, dien de Heere ge-

Sluiten