Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat schoon klinkt, worden er beginselen en leeringen gepredikt en toegepast, die voor de naauwgezetheid des gewetens en de betrachting van ware Godsvrucht aller schadelijkst zijn. Het is niet te ontkennen, dat eene donkere toekomst ons wachten moet, indien er in Nederland niet een algemeen gevoel van schuld levendig wordt en van behoefte aan waarachtige bekeering tot God, die ons Vaderland heeft verlost, niet om het eene prooi van de heerschappij van den tijdgeest te doen worden, maar om het te doen zijn een erfgoed van verlosten niet alleen uit aardsche dienstbaarheid, maar ook uit den dienst van leugen en ongeregtigheid door JBZtrs christtjs, dien Hij tot een Heer der Heeren en een Overste van de Koningen der aarde gesteld heeft. O dat deze dag van vreugde ook tegelijk een dag van verootmoediging zij en wij ons vernederen voor het aangezigt Desgenen, met het oog op Wien wij getuigen moeten, „het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn, dat zijne barmhartigheden geen einde hebben." Maar deze verootmoediging zij meer dan lippenweTk. Niet het kleed, maar het hart moet gescheurd worden en het moet met opregte schaamte en levendig berouw de taal onzes harten wezen: ,, Wij leggen in onze schaamte en de schande bedekt ons, dewijl wij tegen den Heere onzen God gezondigd hebben; wij hebben onregt gedaan, goddelooslijk gehandeld en gerebelleerd van zijne geboden en regten. Bij U, o Heer! is de geregtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezigten." Dan, maar ook dan alleen is er vertroosting door het geloof aan dit woord: „Bij den Heere onzen God zijn de barmhartigheden en de vergevingen, alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben," vertroosting door het geloof aan dit heilvol Evangelie, dat Hij jezus Christus zijnen Zoon gegeven heeft tot eene verzoening voor onze zonden, ja

Sluiten