Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de zonden van geheel de wereld. Dan, maar ook dan alleen is er verwachting, dat de vreeze Gods in onze harten wonen zal en die geregtigheid zal worden betracht, door welke alleen een volk verhoogd kan worden.

Geroepen worden wij met hoogen nadruk op een' dag als deze is, om op nieuw bij verootmoediging en geloof met Hem in het verbond te treden en ons te heiligen aan zijnen dienst, opdat wij voor den ondergang bewaard, en de verhooging, door Hem in zijn "Woord beloofd, ons ten deele worde. Want wanneer het ons ernst is, om de verlossing, waarvan wij gedachtenis vieren en de zegeningen, die wij genieten, het doel, dat God er mede beoogt, te doen bereiken, dan moet het uit zijn met zoovele ondeugden als Nederland ontsieren. Dan moeten oude Nederlandsche eenvoudigheid, trouw en godsdienstigheid wederom geheel hare plaats innemen; dan moet Gods Woord, dat door zoovele verworpen, verwaarloosde, miskende, besnoeide Woord weder het huis- en handboek worden, daar waar het van zijne plaats is verdrongen. Gods eer en dienst moeten onze lust en ons leven en jezus christtjs moet daartoe de Koning over onze harten wezen. Een land, waar God met gevreesd wordt en dat niet gebouwd is op den eenigen hoeksteen Christus, is als een waterlooze wolk, die dwarrelt op alle winden. Te vergeefsch alle pogingen aangewend om een van God afgevallen volk in zijn zinken op te houden. Te vergeefsch nieuwe bronnen van welvaart opgezocht, nieuwe waarborgen van voorspoed uitgevonden, het kan niet gered worden, dan door weder te keeren tot God. „Zekerlijk, zijn heil is nabij dengenen, die Hem vreezen, opdat in hun land de eere wonen. Daar zullen de goedertierenheid en waarheid elkander ontmoeten, de geregtigheid en vrede zullen

Sluiten