Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en geregtigheid zal van den hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven en het land zal zijne vrucht geven. (Psalm LXXXY : 10—13).

O dat de geheele natie, de door God uit zoo menige benaauwdheid verloste, wonderlijk bewaarde en bovenzoovele anderen gezegende natie gezien wierd als een volk, dat God vreest en in zijne wegen wandelt. Veel ontbreekt er aan, maar er zou minder aan ontbreken, indien er niet aan een iegelijk onzer zooveel ontbrak, indien elk onzer voorbeeldig was in dankbaarheid, in gehoorzaamheid, in vertrouwen op den Almagtigen. Laat ons dit bedenken, dat de Godvruchtigste mensch de uitnemendste vaderlander, de ware Christen de beste burger is. Laat daarom dit onze biddende toeleg zijn, dat wij met de onzen ware Godvruchtigen, opregte Christenen wezen mogen, niet vergetende dat de verantwoordelijkheid voor het behoud, het heil van ons volk en land op ieder onzer rust en dat de bekeering van Nederland door de bekeering der huisgezinnen en van ieder in het bijzonder gewrocht moet worden. Onzeker en bedenkelijk blijft, bij den tegenwoordigen staat van zaken in ons werelddeel, de toestand ook van ons Vaderland. Onze rust en vrede en welvaart kunnen in een oogenblik verstoord en van ons weggenomen worden. Slechts zoo de Heere onze God ons behoedt, zijn wij veilig, zullen althans alle dingen ons ten goede medewerken. En Hij zal ons behoeden, zoo wij de ijdelheden en afgoden dezer eeuw wegdoende de verfoeiselen van ongeloof en bijgeloof verwerpende, tot zijn Woord en zijne Wet wederkeeren, van het eerste ons laten doordringen en door de laatste ons doen besturen in handel en wandel. Treden wij dan in het verbond met God en heiligen we ons, dat wij den Heere, den God onzer vaderen, zullen zoeken met het

Sluiten