Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gansche hart, de gansche ziel, door jezus Christus den Heer Hem ons ten dienste stellen en bidden wij om de kracht des Heiligen Geestes, opdat wij standvastig en getrouw in het verbond bevonden worden.

Ja, bidden wij, dat Hij in het bloed zijns Zoons de zonden ons vergeve, ons geweten reinige en ons doope met den Heiligen Geest, opdat er voor ons genezing zij, onze geestelijke welstand en de gezondheid der dochteren onzes volks rijzen moge; bidden wij voor den koning en geheel zijn huis, voor de overheden die ons regeren, voor geheel ons volk en ons zeiven, dat die zegen ons ten deele worde. Gewis: God zal hooren en verhooren naar de beloften van zijn Woord, want zijne almagt is dezelfde en zijne ontferming nu en in alle eeuwigheid. Hij zij ons hoog vertrek, het geloof ons schild, het Evangelie zijner genade in den gekruisten en verheerlijkten Heiland het rigtsnoer van ons leven. Dan zijn wij geborgen voor nood en dood. Dan worden wij omringd door een heirschaar van helden, want de Engelen des Heeren legeren zich rondom degenen, die Hem vreezen. Dan zijn wij rijker dan alle de mogendheden hier beneden, want de goederen des hemels zijn voor eeuwig ons deel! Welgelukzalig is het volk, dat het geklank hoort, het zal in het licht van Gods aanschijn wandelen. Wie dankoffert, zegt God, die zal Mij eeren en wie zijnen weg wèl aanstelt, dien zal ik mijn heil doen zien. Al wierd dan ook alles rondom ons duister als een stik donkere nacht, al moest het dan ook gebeuren (wat God verhoede!) dat wij in eenen algemeenen oorlog medegesleept werden, al dreigde ook alles hier beneden omgekeerd en verwoest te worden, hoog boven al die verwoesting uit, zou de stem der vertroosting ons tegenklinken : „vreest niet, want Ik ben met u, zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God, Ik

Sluiten