Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardoor zij met Hem vereenigd worden, dat Hij in hen leeft en zij door Hem leven, dat al het zijne wezentlijk, daadwerkelijk het hunne wordt.

Wat dunkt u M. H. ? Is het in dien zin reeds, dat gij het geloof hebt leeren beoefenen ? Kunt gij in dien zin zeggen, dat gij in het geloof zijt, dat jezus Christus in u is, dat gij in Hem zijt? Om 't even, of het bij u alzoo is of niet is, het wordt geeischt, het is het eerste, het hoogste gebod, het moet er bij ons allen toe komen, zoo wij niet van de zaligheid willen uitgesloten worden, zoo wij niet voor eeuwig willen verloren gaan. Vraagt gij waarom ? wensehen wij te weten, waarom, gelijk johannes betuigt en uit tallooze uitspraken des Woords van God kan bewezen worden, dit geloof in jeztjs Christus Zijnen Zoon door God wordt gevorderd ? Het antwoord op die vraag is daar. Het verband tusschen het gevorderd geloof en de behoudenis onzer zielen is duidelijk, in dien weg des geloofs in jezus Christus den Heer is het, dat wij alleen voor God kunnen geregtvaardigd worden, in dien weg des geloofs alleen, dat wij van de zonde vrijgemaakt en vernieuwd,

in dien weg des geloofs alleen, dat wij het leven deelachtig en voor den hemel bereid kunnen worden.

Zietdaar het drieledig antwoord op de vraag, waarom dit geloof met zooveel nadruk wordt geeischt, en dat ik nu verder voor u wensch te ontwikkelen.

II. De eerste reden, waarom dit het gebod Gods is, dat wij gelooven in den naam zijns Zoons jezus Christus, is deze, dat wij alleen in dien weg des geloofs voor Hem kunnen geregtvaardigd worden. Regtvaardiging voor God! kent gij grooter, dringender behoefte? Is niet onzer aller naam zondaars? Is niet de zonde, die ons tegen God in opstand heeft doen komen, die ons van God heeft verwijderd, de

Sluiten