Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vergeefs van hem was geeischt geworden. Waar dat geloof in het hart zijne plaats heeft gevonden, daar is het als een ander, neen! daar is het metterdaad een ander leven, een leven in liefde, in reinheid, in blijmoedige gehoorzaamheid aan God. Zoo iemand in Christus is, d ie is een nieuw schepsel, het oude is bij hem voorbijgegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Voorwaar, het geloof in den Heer .teztjs chbistus, in zijne liefde en Gods genade in Hem, indien het waarachtig en opregt is, het kan niet krachteloos, niet verborgen blijven, het neemt het geheele hart in bezit, het beheerscht al de genegenheden, het laat niet anders in bet binnenste leven dan de diepste erkentelijkheid voor en de innigste liefde tot Hem, die ons eerst heeft lief gehad, zoo zelfs dat Hij zijn leven voor ons heeft overgegeven.

O! tot zich zeiven te kunnen en te mogen zeggen : de Heer der heerlijkheid heeft uit liefde zijn bloed voor u vergoten, Hij heeft u liefgehad tot den dood, Hij heeft u gered van het verderf en gij zijt nu door Hem behouden voor eeuwig en het heeft Hem zijn hartebloed gekost, — het is niet uit te drukken, hoe het in het stof ter nederbuigt, hoe het demoedig maakt en klein, hoe het 't leven in de zonde en voor de wereld tot een walg maakt, hoe het niets vurigers doet begeeren, niets ernstigers doet bejagen, dan geheel en voor altoos van de zonde vrijgemaakt en naar het beeld van dien Heer vernieuwd te worden. De mensch, die dat geloof is deelachtig geworden, hij kan niet meer denken, niet meer spreken, niet meer handelen als te voren. De geest des levens in chmstus jezus heeft hem levend gemaakt, heeft hem zich ten eigendom gemaakt, is in hem komen wonen, heeft een nieuw, een ander, een van het vorige zondige leven geheel onderscheiden leven in hem uitgestort. Vol van liefde voor zijnen Redder en Zaligmaker, wijdt hij Hem en Gode, die dien Zoon

Sluiten