Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor hem heeft overgegeven, zijn leven toe, het is naar diens wil alleen dat hij wil handelen en de liefde, die in zijn hart is uitgestort door den H. Geest, wordt de vruchtbare moeder van allerlei gezindheden en deugden, die God en den Verlosser verheerlijken en hem zeiven tot eere en zaligheid verstrekken. Wel verheft zich vaak in hem zijns ondanks het oude kwaad, wel poogt nog gedurig het vleesch zijne verbeurde regten te doen gelden; maar toch het bezielend beginsel van zijn leven is veranderd, het bedwingt en beheerscht de bewegingen en uitgangen van het van nature zondig en bedriegelijk hart. Als de zonde op nieuw zijn hart is ingeslopen, dan ondervindt hij daarover eene diepe droefenis; zij is hem geene meesteres meer, die hij dient, veel minder eene vriendin, die hij liefheeft, maar een tegenpartijder, een doodvijand, tegen wien hij een strijd voert op leven en dood, die hem te naauwer zich doet aansluiten aan zijnen Heiland en voortdurend tot Hem de toevlugtdoet nemen om door Hem, door Hem die het alleen vermag, van alle overblijfselen der bedorvenheid verlost en tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods geleid te worden. O, M. H.! zullen wij nog een oogenblik langer vragen, waarom God, God de heilige, de liefde zelve, God die wil dat wij verlost, wil dat wij vernieuwd, wil dat wij naar zijn beeld van heiligheid tot heiligheid zullen veranderd worden, eischt dat wij ons zullen overgeven aan Hem, in wiens gemeenschap wij alleen kunnen herschapen worden en vernieuwd, gebiedt, dat wij in den naam van jezus Christus zijnen Zoon gelooven zullen ?

Door het geloof in diens naam alleen is het, opdat wij ook dit er nog bijvoegen, dat wij het ware leven deelachtig en voor den hemel bereid kunnen worden. Zooals de mensch oorspronkelijk uit de hand van zijnen Schepper was voortgekomen, bezat hij het waarachtige leven, het eeuwige leven, het leven der ziel, het leven in de kennis, de gunst en de gemeen-

Sluiten