Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap met God, gelijk het de Engelen in den hemel leven en zoolang hij in den staat der regtheid bleef verkeeren, genoot hij het in al zijne volheid en zaligheid. Maar helaas! hij viel, hij at van den boom der beproeving en den toegang tot den boom des levens werd hem ontzegd. De zonde veroorzaakte tweespalt met, scheiding van, opstand tegen God, verscheurde de banden, die hem met zijnen Schepper vereenigden en eischte de volvoering van het vonnis, dat hem was bedreigd geworden, ten dage als gij ongehoorzaam zult zijn aan God, zult gij den dood sterven. Van toen af verloor de mensch, omdat niets wat van God is afgescheiden, waarlijk kan leven, het geluk des levens en het leven des hemels ; van toen af werd het oorspronkelijke leven geknakt en verwelkte gelijk eene jeugdige plant, die van den wortel is afgesneden: van toen af werd hij, naar de treurige, maar waarachtige beschrijving des apostels, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods, heeft hij den naam van te leven, maar is hij dood, dood in de zonde en misdaden. Aan zich zeiven overgelaten, kan hij slechts afzwerven van God, die de fontein is des levens en met iedere schrede gewisser te gemoet gaan den eeuwigen dood. Maar ziet! God had deernis met de gevallenen en hierin openbaarde Hij den rijkdom zijner ontfermende liefde, dat Hij jezus Christus zijnen Zoon zond in de wereld, opdat zij zouden leven in Hem. In Hem is het leven, gelijk in de zon alle licht en warmte en vruchtbaarmakende kracht voor de aarde, als in een middenpunt is zamengetrokken. Hij openbaarde dat leven, door zijne verschijning op aarde. Hij verwierf het door zijnen bloedigen dood, door het vonnis in Eden en op Sinai uitgesproken op zich te laden en zelf dit vonnis voor de plaats der doodschuldigen te ondergaan. Hij deelt dat leven aan allen die in Hem gelooven mede, door de kracht des H. Geestes. Wie door het ootmoedig, hartelijk, levendig geloof met

Sluiten