Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heet zonde zonde en schuld schuld. En indien naar die schuld ons moet vergolden worden, naar die schuld onzer trotscliheid, ongevoeligheid, onreinheid, ondankbaarheid en eigendunkelijke wederspannigheid, hoe vreeselijk moet het dan zijn te vallen in de handen van den levenden God, indien Hij, naar zijn eigen woord, over de werkers der ongeregtigheid zal wrake oefenen.

Reeds onder het vorige verbond heeft Hij gesproken: vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.' En dat woord, zeker, het is Oud Testamentisch en doelt op de wet, door mozes van God gegeven. Maar het is geene uitspraak op die wet alleen toepasselijk en met het aanbreken van den dag des Nieuwen Verbonds opgeheven, maar het is een woord, dat uit de onveranderlijke heiligheid van God is voortgevloeid en zijne kracht behoudt. Vervloekt is een iegelijk, die niet de geheele wet vervult, vervloekt is de mensch, die tegen een enkel gebod zondigt, al vervulde hij ook de overigen, vervloekt is de mensch, al ware hij ook slechts aan eene zonde schuldig , deze ééne, in onze oogen misschien ligtvergefelijke zonde, zou hem, indien hij daarvoor geene vergeving vond, de helsche verdoemenis overleveren. Want de zonde is in haren aard verdoemelijk, zoozeer veroordeeld en zich zelve veroordeelend, als Gods wezen heilig is. Onder geen voorwendsel en langs geen, door den mensch zeiven uitgedachten weg, kan zij haar oordeel, hare straf ontgaan en de reine, de vlekkeloos Heilige kan met de werkers der ongeregtigheid geene gemeenschap hebben. Al wat bevlekt is, wordt door Hem verworpen, is een gruwel, is een vloek voor Hem, zijn toorn blijft er op , het is voor zijn aangezigt verworpen. Daarom is het ook heden waar en zal het onveranderlijk waarheid blijven: „vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.

Sluiten