Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden?" Moet ik er nog bij stil staan, om u den verschrikkelijken toestand te beschrijven, waarin zij door hunne eigene schuld zich werpen, die de genade der zaligheid hebben veracht en die den last des toorns Gods tot in eeuwigheid zullen te dragen hebben? Zal ik de wroeging van het naberouw, de verscheurende verwijtingen van het geweten, de verschrikkelijke martelingen, welke de veroordeelden zullen te verduren hebben, u in breede trekken pogen af te schetsen? Och, dat meer nog dan de schilderij van Gods vloek, de verkondiging van zijne genade en ontferming en der erbarmende liefde van den Heiland u bewege, om uwe zielen in veiligheid te stellen en heden, terwijl u nog het Evangelie, het getrouw en alleraanneming waardig woord verkondigd wordt: vdaar is genade, daar is behoud, daar is vergiffenis, daar is een Heiland gekruist, opdat het regt der wet zou worden vervuld en het oordeel van u zou kunnen afgewend worden," terwijl, zeg ik, nog dat Evangelie u verkondigd wordt, het u bewege tot de heilige, de onberouwelijke keuze die voor het oordeel behoedt!

Die voor het oordeel behoedt. Wij weten het, de dood, waarna het oordeel volgt, kan niet ontvlugt, maar de veroordeeling, die den zondaar treffen moet, kan ontvloden worden, ontvloden door het inslaan van eenen weg van God zelf aangewezen, den weg des geloofs en der bekeering, waarop men niet de veroordeeling, maar de zaligheid tegen gaat, ontvloden bij jezus christüs, voor een iegelijk die ootmoedig, maar vertrouwend tot Hem vliedt en aan Hem zich overgeeft, eene oorzaak van regtvaardiging en eeuwige zaligheid. Hij heeft in het gerigte Gods bestaan en Hij heeft zich daardoor de magt verworven, om allen, die in Hem gelooven, te doen bestaan. Hij heeft het vonnis des doods in Eden en

Sluiten