Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

harten begeerig zijt, gij hebt geene boetedoening te volbrengen, geene verzoening te doen, geene voorbereiding door te gaan, geene bepaalde mate van berouw of eenigzins volbragt werk van bekeering mede te brengen. Gij hebt slechts te komen, gelijk gij zijt, uwe schuld te belijden, tot Christus te vlieden en dien Gekruisten als den voor uwe zonden gekruisten Middelaar u in de armen te werpen. De regtvaardiging is door het geloof alleen en niet uit de werken, opdat zij uit genade wezen zoude.

O zondaren en zondaressen! vol kommer, vol verslagenheid over uwe zielen, die veel hebt onderzocht, gehoord, gebeden en ingespannen, anderen hebt gevraagd, wat zij wel voor een ontegenzeggelijk bewijs houden, dat men genade heeft ontvangen en toch nog even ver zijn van gerust gesteld te wezen: slaat eenen anderen weg in, daar deze u geen rust kan geven. Komt tot ciiristüs, ziet op Hem, vestigt het oog vastelijk op Hem. Hij is de verpersoonlijkte genade. Zijne geregtigheid is als een koninklijke mantel, overvloedig toereikende om u geheel te bedekken. Die geregtigheid is uitgewerkt voor de zoodanigen, als gij zijt en wordt om niet medegedeeld aan ieder, die waarlijk begeert daarmede bekleed te worden. Wendt u dan tot dien Middelaar. Denkt na over de geheel eenige waardigheid zijns persoons, Hij is God, geopenbaard in het vleesch; over de genoegzaamheid zijner voldoening, den rijkdom zijner genade, de algemeenheid zijner noodigingen. Hij is het Lam Gods, dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Zijn bloed, als het bloed des Zoons van God, reinigt van alle zonden, van welken aard of welke mate van misdadigheid die ook zijn mogen. Daar is geene zonde zoo snood, zoo moedwillig en met zooveel volharding begaan, waarvan, bij opregte verootmoediging, dat bloed niet zou kunnen reinigen. Yreest

Sluiten