Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mede een van die beginselen, waaruit de ware godsvrucht moet beoefend worden. Verschillende, hoewel allen tot hetzelfde doel gerigt, zijn die beginselen. Schoon alle opregte dienaren van God daarin overeenkomen , dat zij gaame in alles beproeven, welke de goede en heilige wil huns Gods zij, de eerste en meest werkende drijfveer hunner godzaligheid echter kan zeer onderscheiden wezen. Bij den een heerscht bovenal een vast geloof en vertrouwen op God, gelijk bij abraham; bij een ander vurige liefde voor Hem en voor den Verlosser, gelijk bij johannes en bij maria van Bethanië; bij een derde hartelijke menschenliefde en zachtmoedigheid, gelijk bij mozes; bij een vierde een heldere hoop op de eeuwige zaligheid, gelijk bij petrus en paulus; bij een vijfde een teeder en diep ontzag voor God en eene vrees om Hem te mishagen, gelijk bij jozef, david, nehemia en anderen. Deze beginselen, schoon zeer onderscheiden, zijn echter niet tegenstrijdig en sluiten elkander volstrekt niet uit. Integendeel, waar ware godsvrucht in het hart is, daar zijn zij allen, schoon het eene meer heerschende is en meer drijfveer van handelen dan het andere. Geene wezentlijke godsvrucht is denkbaar zonder de vrees, om welke hij, die er door wordt bezield, in den tekst wordt welgelukzalig geheeten. Uit liefde tot God kan en moet men Hem gehoorzamen, wie zal dit ontkennen ? Maar eene liefde moet het zijn, gepaard met eene betamelijke vrees, geboren uit het besef van den oneindigen afstand tusschen God en ons, van de betrekking ook als Koning en Regter, waarin Hij tot ons staat en van het snoode, afschuwelijke, ondankbare en strafwaardige der zonde. Zulk eene liefde, met vreeze gepaard, betaamt den mensch, wiens ijver tot het goede niet slechts opgewekt en aangevuurd, maar wiens neiging tot het kwade ook moet beteugeld worden.

En dat nu hij, die door zulk eene vreeze zich laat

Sluiten