Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

booze woorden, bedoelingen en daden openbaart, gelijk het den mensch een voorwerp maakt van den toorn van dien God, die te rein van oogen is om het kwade te aanschouwen, een voorwerp van huivering voor de heilige Engelen Gods, die hem aldus zien misvormd van den oorspronkelijken reinen toestand, waarin hij verkeerde, dat diep bederf, zeg ik, is hem voor hier en voor eeuwig een oorzaak van smart, ellende, droefenis en rampzaligheden. Uit deze treurige kwaal ontspringen al die tranen, die hier beneden vergoten worden. Uit haar zijn alle die teleurstellingen, die het leven hierbeneden vaak als een last doen beschouwen. Uit haar die siddering, die den mensch aangrijpt, als hij denkt aan den dag, waarop hij ter verantwoording zal geroepen worden; alle vreugdebronnen verbittert zij, alle lasten verzwaart zij, alle banden ontwijdt zij, alle krachten ontzenuwt zij, alle uitzigten verdonkert zij, zij doet hem eindelijk in zijne namelooze ellende sterven, om na den tijdelijkeu dood te hebben ondergaan, aan den eeuwigen, den poel, die brandt van sulfer en vuur, te worden overgegeven.

En welke zorgen de mensch ook van zich moge afschudden, van deze krankheid kan hij zich zeiven niet ontdoen, zoo min als de ingekankerde melaatschheid des ligchaams door menschenhand of menschelijk vernuft kon genezen worden. Geen menschelijke magt of vernuft of wetenschap vermag iets tot redding of verlossing van de zonde en van hare gevolgen. Geen zee van tranen reinigt, geen menschelijke deugd of verdienste, geene boetedoening of zelfkastijding verlost van deze besmetting der zonde, van deze melaatschheid der ziel. Geen duizend verschooningen, geene godsdienstige opvoeding, geene herhaalde inprenting der geboden Gods, geen lessen van deugd of goede voornemens vermogen iets of het minst, om de smetstof der zonde uit te drijven en dat onreine hart in een rein te veranderen. Bedwingen, matigen,

Sluiten