Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangegrepen; zoekt bij Hem met de bede: ,/Heere! ontferm u mijner, Heere! indien gij wilt, gij kunt mij reinigen," redding en genezing en stelt toch geen oogenblik langer uit, nu die onvergelijkelijk liefdevolle en almagtige zielsarts u verkondigd wordt, voor uzelven van Hem gebruik te maken. De zondekwaal is de doodelijkste, die er is aan te wijzen en zij verergert, zoo zij niet wordt genezen, met iederen dag. Hoe schrikkelijk zou het zijn, indien gij geene genezing begeerdet en, den ïarizeën gelijk uit vroegere dagen, meendet geene genezing, weinig of geen vergeving en verlossing van noode te hebben: want ziek te zijn en het niet te willen weten, is eene groote dwaasheid, maar ziek te zijn en het niet te gevoelen, dat is in het ligchamelijke, veel meer nog in het geestelijke, een hoogst bedenkelijke toestand. Genezen te kunnen worden, maar het niet te willen en den onfeilbaren medicijnmeester, die de doodkranke ziel wil behouden, te versmaden en zich om Hem niet te bekommeren, dat is eene roekeloosheid en ondankbaarheid, die eenmaal met den eeuwigen dood, met een onherstelbaar bederf voor eeuwig zal vergolden worden. Laat. u waarschuwen.

Maar zijt gij begonnen uwe zielskrankheid te beseffen en deswege pijn en smart te gevoelen; gelijk in sommige ziekten, wanneer de lijder zwakte en pijn begint te ontwaren, dit voor een goed teeken gehouden wordt en een straal van hoop geeft op beterschap, zoo is reeds dit besef en dit gevoel voor een zegen te achten en het moet u bewegen om zonder aarzelen de hulp van den Goddelijken Eedder in te roepen. Want waarom zoudt gij aarzelen? Zonder zijne bijzondere tusschenkomst wordt geen zondaar van zonde en ellende verlost, gelijk de hier vermelde melaatsche, zonder des Heeren aanraking en zijn magtig bevelwoord: „ik wil, word gereinigd," een prooi zou zijn geworden der ongeneesbare ziekte, U zeiven kunt gij toch door geene middelen hoegenaamd beter,

4

Sluiten