Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstrengeld, na in het bad der wedergeboorte, de fontein, geopend om zonde en onreinheid af te wassclien, gedoopt te wezen, weder met nieuw leven is aangedaan. De gespaarde vogel ontvlood met snelle vlugt het tooneel des doods en, in het blaauwe luchtruim opgestegen, zong hij daar het vrolijk lied der bevrijding. En de zondaar? De Zoon heeft hem vrijgemaakt; hij is in waarheid vrij. Het bloed met het water, dat ons Golgotha herinnert, heeft de genezing voltooid. En nu, bevrijd, gereinigd en geheiligd, heeft de verloste op hoogen toon het loflied der verlossing te zingen, dat eenmaal in den hemel zal weergalmen: „ Hem, die ons heeft lief gehad en ons heeft gewasschen in zijn bloed, zij de eer en de heerlijkheid en de dankzegging tot in eeuwigheid." Ja, Hem die ons gewasschen heeft in zijn bloed. Dit is de voornaamste trek van het wondervolle zinnebeeld: de levende vogel werd gedompeld in het bloed van zijnen makker, niet in het bloed van eenen ram of bok, maar in dat van zijn' makker, zijn evenbeeld, die welligt in hetzelfde nest met hem gelegen en op denzelfden tak zijn vrolijk lied gezongen had.

Heilige waarheid! Jezus de Heer is ons gelijk geworden. Het is niet het bloed van een' Engel of Seraf, waarin wij gewasschen worden, maar in een bloed, dat in de aderen van een menschelijk ligchaam heeft gevloeid, het bloed van den Vriend van ons geslacht, het bloed van den mensch Christus jezus ! Is dan ook uwe ziel gereinigd door dat bloed des Heeren, zoodat gij op de breed gespannen vleugelen van geloof en hoop opwaarts stijgen en het loflied der bevrijding kunt aanheffen; schuwt van nu af elke aanraking met de zonde, zij is zoo verderfelijk als aanstekelijk; maar houdt u digt bij de ware levensbron, neemt gedurig uw toevlugt tot de levende wateren, die aan den voet van Golgotha's kruis ontspringen en staat in de vrijheid, waarmede chkistus u heeft vrijgemaakt.

Sluiten