Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook u, zoo gij aanvankelijk genezen zijt, zendt de Heer als een beweldadigde van zijn kruis de wereld in, niet om te zwijgen, maar om te spreken, waar liet nut is, van hetgeen Hij aan uwe ziel gedaan heeft; en het verbreiden van die genade is van u geene ongehoorzaamheid, maar eene dure pligt der dankbare gehoorzaamheid. Laat u dan door den genezen Israëliet, die zich niet weerhouden kon den lof des Heeren te vermelden, niet beschamen, maar getuigt vrijmoedig in de wereld, dat het jezus de Heer is, die u genezen heeft, opdat anderen, opdat velen bewogen worden, om te komen tot Hem, door wien zij van hunne melaatschheid kunnen genezen worden. Laat het er u vooral om te doen zijn, om Hem te verheerlijken door uwen wandel, en openbaar te maken in uw huiselijk en maatschappelijk verkeer, dat waarlijk een nieuw leven, dat aan God is gewijd, u door den Heiland is ten deele geworden. Vergeet niet, dat God vergeeft, opdat Hij heiligen en vertroost, opdat men Hem in het leven zou verheerlijken. Zoekt daartoe gedurig de kracht bij Hem, die eenmaal de genezende hand aan u lag en naar zijne ontferming en trouw, dat goede werk in u wil voortzetten en voleindigen; en drukt u hier het gevoel soms neder, dat de krankheid door de zonde op aarde nooit geheel wijkt, heft vrij uwe hoofden op naar en verblijdt u in het uitzigt op den dag der volkomene herstelling, waarin gij al de frischheid der geestelijke gezondheid genieten zult en met al de geredden voor uwen Heiland op het aangezigt nedervallen, om Hem en den Vader voor die eeuwige verlossing eere en aanbidding toe te brengen.

God geve, dat onder die dankende schare ook eenmaal onze plaats gevonden worde.

AMEN.

Sluiten