Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij begonnen te spreken met vreemde talen en ontboezemden zich, naar de wijze der Profeten, in hooge, heilige geestverrukking. Alle dezen waren slechts weinige, niet meer dan omtrent twaalf mannen, in wien de werking der Goddelijke genade zoo heerlijk zich kenbaar maakte; maar bij deze enkelen voegden zich weldra vele anderen en zij werden alzoo de kern eener Christelijke Gemeente, die daarna tot vele duizenden is aangegroeid.

In dit verband komt de vraag, die wij ten tekst gekozen hebben, voor, en met zulk een gevolg is zij aan deze mannen door paulus gedaan geworden. Ik wenschte wel van God, dat hare overdenking ook voor ons van 't gezegendst gevolg mogt zijn, dat zij aan de ontdekking, de bekeeïing, de heiliging van niet weinigen, aan de bevordering van een echt Christelijk geloofsleven onder ons mogt dienstbaar wezen. Nog slechts weinig tijds is voorbijgegaan, sinds wij het Pinksterfeest gevierd hebben, het Peest der hemelsche eerstelingen, het Peest van de komst des beloofden Troosters. Wij verplaatsten ons in den geest te Jeruzalem, in het midden van de twaalf Apostelen des Heeren. Lichtende vlammen zagen wij zweven boven hunne hoofden, met vurige tongen hoorden wij hen de groote werken Gods verkondigen. Ongeleerde visschers en tollenaars zagen wij in Godsmannen en helden des geloofs veraSderd, die jezus den Heer, den gekruiste, als den christüs , den uitdeeler der hemelsche gaven predikten. Drieduizend zielen zagen wij toegedaan tot degenen, die zalig werden en de nieuwe bedeeling, het verbond der genade en des Geestes, zagen wij ingewijd. Van dien tijd af is de joël's belofte begonnen vervuld te worden en de bedeeling van dien Geest, die verlicht, vernieuwt, vertroost en heiligt, aangevangen, zonder immer te eindigen.

Ook wij behooren tot de begenadigden, die onder deze heerlijke bedeeling leven mogen. Zoo kan er dan wel geen gepaster vraag ook voor ons zijn, dan deze: gij hebt

Sluiten