Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Pinksterfeest gevierd, kon het gezegd worden een leest voor uw hart te wezen? Gij hebt gezongen en gebeden, was het met iets van dat hemelsche vuur, dat een petrus zoo krachtig getuigen deed, de elven zoo juichend deed roemen? Ook gij hebt en toen en zoolang reeds het Evangeliewoord gehoord, is het ook u eene kracht Gods tot zaligheid geworden ? In één woord: hebt ook gij den H. Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? Dit toch te weten: is mogelijk,

noodzakelijk,

zielvertroostend,

duurverpligtend.

Laat ons dit wat nader indenken.

Om daarna het overdachte aan te wenden tot onze zelfsbeproeving en tot onze opwekking, om den weg te betreden, in welken op de voorgestelde vraag een bevredigend antwoord kan gegeven worden.

I. Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? Zoo vroeg paulus aan de gedoopten met den doop van johannes , en zijne vraag gaat uit van de onderstelling, zij stelt op den voorgrond, wat ik daarom in de eerste plaats wenschte te ontwikkelen, dat het m o g e 1 ij k is dit te weten. Wie toch, wie is de H. Geest ? Dat weet Hij alleen, uit wien en door wienen tot wien die Geest is. Gelijk niemand de diepten Gods kan onderzoeken, niemand weet hetgeen Gods is, dan de Geest, die in Hem is, zoo weet niemand ook hetgeen des Geestes is, dan God alleen. Immers, Hij is niet alleen in God, maar ook der Goddelijke natuur, majesteit en heerlijkheid deelachtig. Het is geen menschelijke Geest, geen Geest der Gemeente, geen zin, geen kracht, geene Goddelijke werking, die slechts wordt voorgesteld, alsof zij een persoon ware, maar Hij is werkelijk een persoonlijk

Sluiten