Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het dat gij ze niet ondervonden hebt? ik vraag het u, in den naam van dien Heiland, voor wien gij eens zult verschijnen moeten, waarom niet? Is het, omdat God u aan uzelven heeft overgelaten? Is het, omdat chbistxjs niet voor u gestorven is? Is het, omdat de H. Geest nooit aan u gearbeid heeft, opdat gij van zonde, geregtigheid en oordeel overtuigd zoudt worden? — Maar dat kunt gij niet zeggen, gij, die reeds als teedere zuigelingen zijt gedragen naar het heiligdom, het teeken des Nieuwen Yerbonds hebt ontvangen en in den naam des Vaders, des Zoons en des H. Geestes zijt gedoopt geworden ; gij, die van kindsbeen af de Schriften hebt kunnen weten, die wijs maken tot zaligheid; die in den morgenstond des levens zijt toegetreden, om ingelijfd te worden in de gemeente van Christus , die dertig, veertig, misschien zestig malen het Pinksterfeest hebt gevierd en wien het ontelbare malen gepredikt is, dat de H. Geest een iegelijk, die er met opregtheid God om bidt, tot een onderpand der eeuwige erfenis zal geschonken worden. Bezit en geniet gij niet alle genademiddelen, door God verordend, om uwe zielen tot het geloof te bewegen en u voor den hemel te vernieuwen? llccfl God ooit opgehouden tot u te spreken door allerlei stemmen binnen en buiten u, met de stem van zijn Woord en zijnen Geest gepaard? Is er iets meer aan u te doen, dat God niet aan u gedaan zou hebben?

O, zoo dan dit alles zonder uitwerking en gij ten eene male onveranderd zijt gebleven, dan is aan u alleen de schuld, dat gij nog zonder God, zonder Heiland, zonder hope in de wereld zijt; want zoo iemand nog in het vleesch is en een dienaar der wereld, die is buiten Gods gemeenschap, hij is een vijand Gods; zoo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe, heeft dus geen Heiland; en zoo iemand uit water en Geest niet is wedergeboren, hij kan het koningrijk

Sluiten