Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods niet zien, niet ingaan, hoe zou hij hopen kunnen eenmaal deszelfs hoogste heilgenot daarboven te zullen deelachtig te worden? Och of uwe oogen geopend wierden voor den staat, waarin gij verkeert en, eer het voor altijd te laat zal zijn, een dorst naar de wateren des heils, een verlangen naar de gaven des Geestes in u verwekt mogt worden. Stelt uw geweten niet gerust met een onbepaald voornemen, om later uwe zaligheid te behartigen; want dat is den Heiligen Geest bedroeven, den Geest weren; wie waarborgt u, dat Hij nog in u werken zal als uw hoofd in zondendienst en ijdelheid vergrijsd zal wezen? Verschoont u met uwe onmagt niet, en wacht niet, dat gij misschien door een plotseling wonder zult veranderd worden, terwijl gij zelf met trage handen nederzit, ver van den-verordenden weg, op het luiheidskussen van eigen onvermogen ingeslapen. Daar staat geschreven: v werkt uws zelfs zaligheid met vreeze en beven, want God is het, die in u werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen." Dat wil niet zeggen: God werkt, sluimert gij maar voort, maar: werkt gij, want God is 't die in u werkt. De blinde van Jericho kon zelf zijne oogen niet . openen, maar verre van daarom in zijne hulpeloosheid te blijven zitten, ging hij naar den weg, langs welke de Heer moest voorbij gaan, riep zijne ontferming in en werd ziende. Doet ook gij alzoo. Als de conscientie u moet getuigen, dat gij nog blind in het geestelijke zijt, dat gij bij ervaring met de werking des Geestes onbekend zijt gebleven, wiegt u zeiven niet langer in slaap, maar stoot van u af de wateren der valsche rust, waaraan gij den dood zoudt drinken. Liever dan u zeiven zalig te spreken op gronden, welke in het uur des doods, wanneer gij het meest gerustheid behoeft, als onder uwe voeten zullen wegzinken; weest opregt voor u zeiven, weest jegens u zeiven getrouw. Duizendmaal beter is het nu op het

Sluiten