Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat dit slechts uwe zorg en biddende toeleg zijn, in welke mate gij ook des geestelijken levens zijt deelaehtig geworden, dat gij in kennis, geloof, godzaligheid en liefde moogt vorderen, opdat gij te meer uwen genadestaat u bewust moogt worden. Nademaal gij uw deelgenootschap aan het verbond der genade niet zien, noch de bewustheid daarvan behouden kunt, dan bij het licht van den Heiligen Geest, zoo draagt toch vooral zorg van Hem niet te bedroeven. Zoo gij u toegeeft aan zorgeloosheid, verkeerdheid en onbedachtzaamheid, dan zult gij donkere wolken tusschen u en de Zon der geregtigheid zien rijzen. De bewustheid van het leven uit God, zoo zij bestaat, is zoo onwankelbaar niet, of zij kan door ontrouw en afwijkingen aan uwe zijde, wankelen, verzwakken, voor een tijd zelfs geheel ophouden. Zij, die de overreding van hun aandeel aan de Goddelijke gunst behouden, ook dan, wanneer zij het gebed verzuimen, de genademiddelen verwaarloozen, het wachthouden over hun hart vergeten en aan hardheid, gemelijkheid, drift, hoogmoed, begeerlijkheid of liefdeloosheid zich overgeven, mogen wel toezien, of niet die overreding in plaats van verzekerdheid, een ijdele waan en inbeelding moet geheeten worden. Bijaldien wij de wet des Geestes des levens in chkistus jezüs ongehoorzaam zijn, door ons van de zonde te laten verrassen en het vleesch in te willigen, kan het niet anders, of de bewustheid des levens moet afgebroken worden en wij moeten den dood in het hart. gevoelen. Daarom, gij die in den Heer jezüs tot zaligheid gelooft en vernieuwd zijt door den Geest der heiligmaking, strijdt tegen alles, waarin een reuk des doods ten doode is. Indien gij door den Geest moogt leven, beijvert u dan ook om naar den Geest te wandelen en laat uwe gemeenschapsoefening met den Heiland bestendig zijn, opdat de vruchten des Geestes overvloedig in u gezien mogen worden. De zekerheid

Sluiten