Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Ingrijpende hervorming van de Kweekschool;

B. Het aannemelijker en begeerlijker maken van de predikants-bediening in onze Broederschap.

A. Ingrijpende hervorming van de Kweekschool. De volstrekte noodzakelijkheid daarvan, tot bereiking van het beoogde doel, werd door alle leden der Commissie erkend. Wat toch is het geval? Het aantal studenten in de Godgeleerdheid vermindert overal, behalve misschien aan sommige kweekplaatsen der orthodoxie, die een eigenaardig soort van kweekelingen verlangen, dat zeer gemakkelijk te verkrijgen is, maar dat allerminst door eene Christelijke Broederschap als de onze kan of mag verlangd worden. Maar minder, veel minder dan vroeger, wijden zich zulke jongelieden aan de studie der Theologie en aan de Kerk, als onze Broederschap vooral, krachtens haar eigenaardig beginsel, behoeft. Jongelieden n. 1. van beschaafde afkomst en opvoeding, die bezield zijn zoowel van den geest der vrijheid, van de liefde tot vrij onderzoek en vrije wetenschap als van de liefde tot den Godsdienst en het Godsrijk. Van de betrekkelijk weinigen, die er nog gevonden worden, moeten wij het ons noodige getal verkrijgen, dat in de gegeven omstandigheden grooter moet zijn, dan het door onze Broederschap zelve geleverd en te leveren contingent. Hoe zullen wij dit? Zeker niet alleen, niet in de eerste plaats althans, door alumniaten, al kunnen deze, op de rechte wijze en op het rechte tijdstip aangewend, mede van groot nut zijn. Maar juist zulke jongelieden, als de door ons verlangde, zijn in den regel niet degenen, voor wie de geldquaestie de allesbeheerschende is. Neen, om de

zoodanigen te winnen voor onze Kweekschool, moet daar

behalve het aantrekkelijke van het beginsel onzer Broederschap zelf — de gelegenheid hun geopend zijn, om voor de eigenaardige behoeften van hunnen geest, voor de liefde huns harten minstens evenveel, zoo mogelijk meer, zeker niet minder bevrediging te vinden dan bij andere Protestantsche Kerkgenootschappen.

Dit is nu bij onze Kweekschool, zooals zij thans bestaal, zeker het geval niet. Dit kan bij haar, naar het oordeel

Waarom eene ingrijpende hervorming der Kweekschool noodzakelijk ?

Sluiten