Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom de voortdurende vestiging der Kweekschool in Amsterdam af te keuren ?

uwer Commissie, nooit het geval worden, zoolang zij, aan wier hoofd uit den aard der zaak in onzen tijd slechts één Hoogleeraar kan staan, in Amsterdam is gevestigd. Want juist in Amsterdam wordt het eigenaardig bezwaar, aan het bezit van slechts één Hoogleeraar altijd en overal verbonden, in vergelijking b. v. met één der Akademiesteden, meer dan vertienvoudigd. Wat is dit bezwaar? Dit, dat de leiding van der studenten studiën, aan dien Hoogleeraar opgedragen, ook geheel buiten de schuld van dezen, eene te volstrekte leiding van dien éénen, en daardoor eensdeels eene al te éénzijdige of althans te weinig veelzijdige en afwisselende is, anderdeels eene voor den vrijen jongelingsgeest min aangename wordt; iets wat zeker nergens minder wenschelijk is, dan juist bij de studie der Godgeleerdheid voor vrijheidlievende jongelingen, in eene met de vrijheid des godgeleerden onderzoeks levende of stervende broederschap. Nu vermag ongetwijfeld de persoonlijkheid van dien éénen Hoogleeraar en de geest der waarachtige vrijheid, waarin deze zelf zijne taak opvat en tracht te volbrengen, ontzaglijk veel, om dat gevaar tot een minimum te herleiden; en wij zouden zeer zeker ondankbaar zijn, indien wij niet erkenden, dat onze Broederschap dit bij ondervinding weet te waardeeren. Maar toch, het gevaar bestaat, en in de oogen der jongelieden, die tot de Kweekschool aangetrokken moeten worden, is het nog grooter dan in de werkelijkheid. Het wordt bovendien niet weinig verhoogd door het altijd klein, soms zelfs zeer klein getal kweekelingen aan leene inrichting als de onze. Niets mag er bijkomen, alles integendeel moet vermeden worden, wat dit gevaar vermeerderen, alles in 't werk gesteld worden wat het verminderen kan. En nu brengt de vestiging onzer Kweekschool te Amsterdam, naar de meening uwer Commissie, juist het tegendeel te weeg van hetgeen hier zoo bijzonder wenschelijk schijnt. Amsterdam is eene "kostelijke stad", maar het is vóór alles

eene handelstad en eene groote. En toch ook alweder

niet groot genoeg, om er, zooals te Londen, Parijs, Berlijn, eene als het ware op zich zelf staande wetenschappelijke stad te hebben te midden van de groote, aan alle mogelijke belangen

Sluiten