Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volle studie- en studentenleven, naar al de heerlijkheden dei alma mater Minerva reikhalzenden jongeling niet om van t( watertanden. Integendeel, 't is — om 't misschien aanvan kelijk reeds opgevatte plan, om aan de Evangeliebediening ii de Rem. Broederschap zich te wijden, maar weêr op te geven en als 't eenigszins kan, óf bij de Herv. Kerk voor dezelfde betrekking zich te bekwamen, öf eene andere carrière te kiezen.

t Is dan ook op grond van deze en soortgelijke overwegingen, dat uwe Commissie gemeend heeft, aan uwe Vergadering als eersten en noodzakelijksten maatregel tot bereiking van 't beoogde doel — het verkrijgen van een voldoend aantal studenten aan 't Seminarium — het volgende voor te stellen:

A. 1. De Kweekschool over te brengen naar eene der Akademiesteden, voor 't oogenblik naarLeiden, als de eerste Universiteit des lands, waarbij ook de Theol. Faculteit het rijkst is bezet.

Dit voorstel is eigenlijk niets nieuws. De aanneming en verwezenlijking er van zou niets anders zijn dan de uitvoering van het reeds in 1796 door de G-roote Vergadering formeel genomen besluit, dat echter — waarschijnlijk om de ongunst der daarop gevolgde tijden en den na de restauratie in 1815 geheel veranderden staat van zaken — nooit is ten uitvoer gelegd. Maar reeds het feit zelf, dat men in 1796, terstond na de opheffing der Staatskerk en de vervallenverklaring der Plakkaten, tot dit besluit kwam, is een welsprekend pleidooi ten gunste van ons voorstel. Het toont althans ten duidelijkste aan, hoe levendig het ook toen reeds door de Remonstrantsche vaderen gevoeld werd, dat eene van het Akademisch Theologisch onderwijs afgescheiden opleiding der aanstaande Rem. predikanten tijdelijk een noodzakelijk kwaad was, dat opgeheven moest worden zoo spoedig de tijdsomstandigheden het maar gedoogden; en dat men, ook naar hun oordeel, wijs deed, om daarbij — in weerwil der door prof. tideman terecht bewonderde "betrekkelijk groote intellectueele kracht in de kleine Broederschap" 1 — toch van de

i

Verplaatsing der Kweekschool naar Leiden.

Vroeger besluit daaromtrent van 1796.

1 Zie Xot. 1871, blz. 62 volgg.

6

Sluiten