Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ernstige bezwaren daartegen 9

zeker nog grooter intellectueele krachten in <le zooveel grooter Hervormde kerk en aan 's Lands Akademie voor zijne kweekelingen en toekomstige predikanten, waar dit mogelijk was, partij te trekken.

Ook zou reeds dat besluit van 1796 op zich zelf het vermoeden wettigen, dat tegen de uitvoering van ons voorstel noch van de zijde der Theol. faculteit te Leiden, noch van den kant der Regeering ernstige en onoverkomelijke bezwaren zich zouden verheffen. Integendeel, men mag verwachten, en thans zeker met veel meer recht dan toen, dat die Theol. faculteit een maatregel zou toejuichen en voorstaan, waardoor hare gelederen zouden worden versterkt met een Hoogleeraar, die, schoon dan ook door geen officieelen band met haar verbonden, toch in dezelfde stad, gedrongen door dezelfde wetenschappelijke en godsdienstige belangen als zij zelve, licht ook in vriendschappelijk overleg met haar, zou arbeiden en dus hare naar den tegenwoordigen stand deiwetenschap veel te omvangrijke en zware taak zou kunnen verlichten. En de Regeering kan er wel geen ernstig bezwaar tegen maken, daar de verplaatsing voor haar geene andere beteekenis zou hebben dan die eener kleine administratieve verandering: de betaling van het traktement te Leiden in plaats van te Amsterdam.

Ook, daar wij nu toch aan de mogelijk te opperen bedenkingen bezig zijn, zou van de zijde der Amsterdamsche kerk, in den tegenwoordigen tijd, geene ernstige tegenspraak te verwachten zijn; met het oog b. v. op de door den Hoogleeraar in haar midden vervulde predikbeurten. Immers, ook te Leiden wonende, zou deze licht eenige dier beurten kunnen blijven waarnemen en de overige zou zij, des verkiezende, zeer gemakkelijk en op de meest gewenschte wijze kunnen vervullen door het van tijd tot tijd laten optreden der meest gevierde kanselredenaars, zoowel uit de eigen Broederschap als uit de Herv. Zusterkerk; waartoe zij ook van financieele zijde, door het vrijkomen van haar aandeel in het hoogleeraarstraktement, ruimschoots in de gelegenheid zou zijn. Het eenige wezenlijke bezwaar zou kunnen geacht worden het daardoor met gelijke som verminderen van dat traktement,

Sluiten