Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch ook worden melding gemaakt van één bezwaar, dal in haar midden daartegen werd ingebracht.

Het was de bedenking, de vraag: of deze maatregel, hoe uitstekend ook op zich zelf, op dit oogenblik mocht worden aanbevolen? Door een der Commissieleden werd die vraag, aanvankelijk althans, ontkennend beantwoord. Hij wees op de, wel telkens uitgestelde, maar toch eenmaal te verwachten wettelijke regeling van het Hooger Onderwijs. Ofschoon daarvan vooralsnog niets bekend was, mocht het toch, zoo men lette op liet voorloopig verslag van de Tweede Kamer op het laatste wetsontwerp H. O., niet onaannemelijk worden geacht, dat, bij eene eventueele regeling dier zaak, de Theol. faculteit niet zou blijven bestaan. In dat geval zouden er vermoedelijk voor de verschillende gezindten godgeleerde kweekscholen worden opgericht. En hoewel het nu niet onwaarschijnlijk mocht heeten, dat die kweekscholen zich dan in een universiteitsstad zouden vestigen, uit hoofde van het verband met de literarische en andere vakken, Bibliotheek, Musea, enz., en in dit geval zeer zeker eene verplaatsing ook van ons Seminarium naar Leiden allezins wenschelijk zou zijn, scheen het hem toch onraadzaam, om thans, nu de nieuwe wet nog maar onderweg is, dit punt te beslissen. En dat te meer, omdat bij eene eventueele nieuwe regeling van het H. O. toch vrij zeker de examina, de betaling der collegegelden enz. enz., anders zullen worden ingericht dan thans het geval is.

Voor de groote meerderheid uwer Commissie evenwel was dit alles geen afdoend bezwaar tegen het reeds nu voordragen der beoogde hervorming. Wel erkende zij, dat het aangenamer en gemakkelijker zou wezen, indien men nu reeds dadelijk daarbij kon rekening houden met nieuwe toestanden, die eens geboren zullen worden. Maar wanneer zal dit geschieden? dus vroeg zij. Al ware de Regeering op dit oogenblik ijverig aan het werk, om een nieuw ontwerp van wet te maken, en al slaagde zij er in hare plannen tot wet te doen verheffen, dan zouden wij toch nog jaren kunnen wachten, eer de nieuwe regeling werkelijk tot stand zal zijn gekomen. De ondervinding verbiedt ten stelligste helaas! hier op eenig spoedig te verkrijgen resultaat te rekenen.

Sluiten