Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voornaamste Akademie des lands, die dan juist in deze opzichten meer dan ooit tot volle ontwikkeling en bloei zal worden gebracht. En in het bij de bestaande toestanden in ons land schier niet denkbaar geval, dat de tegenwoordig staande Akademiën werden opgeheven en, naar de illusie van sommigen, moesten plaats maken voor ééne groote Rijks-Akademie te Amsterdam, — welnu, dan kon onze Kweekschool weder terugkeeren naar de hoofdstad. Die verhuizing is niet kostbaar.

Hetzelfde geldt van de verandering in de regeling der examina enz., bij de nieuwe wet op 't II. O. te verwachten. Komt die verandering, dan kan men daarnaar opnieuw ook van onze zijde zijne maatregelen nemen. Maar intusschen verzuime men niet tot zóólang van de bestaande dingen dat gebruik te maken, dat door den tegenwoordigen nood der Broederschap gebiedend wordt gevorderd.

't Is op dien grond, dat uwe Commissie, ook in weèrwil van het in haar midden geopperde bezwaar tegen de opportuniteit der verplaatsing, gemeend heeft bij het voordragen harer voorstellen te moeten blijven volharden.

B. Intusschen heeft zij gemeend, dat de gewenschte uitkomst — het opnieuw bevolken onzer Kweekschool — ook nog op andere wijze dan door het boven voorgestelde kon en moest bevorderd worden. Gelijk in den aanvang van dit Rapport reeds is gezegd: ook op het volgend lot der studenten, die de Broederschap wenscht te verkrijgen, ook op het lot harer predikanten moet daartoe het oog geslagen worden en daarin verbetering gebracht. En daarom neemt zij in de tweede plaats de vrijheid u eenige voorstellen te doen met het doel, om de bediening van predikant in onze Broederschap aan neme! ij ker en begeerlijker te maken.

Want daaraan ontbreekt inderdaad veel. Slechts enkele predikanten in onzen kring hebben eene betrekking, die wezenlijk begeerlijk kan heeten. Sommige gemeenten zijn zoo klein, dat zij waarlijk geen werkkring, waaraan een man van eenige ambitie en eenig talent met genoegen zijn leven kan

Kleine gemeenten. Onvoldoende werkkring.

Sluiten