Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noodzakelijkheid van dei voorgestelden of een soort gelijken af doenden maat regel.

voortzetten 't Is dan ook vooral met het oog hierop, dat de Commissie bijna geaarzeld heeft haar voorstel te doen. De innige overtuiging echter van al hare leden, dat deze maatregel de eenige is, waarvan voor een vernieuwden bloei van dat Seminarium en dientengevolge misschien ook van de Broederschap nog iets valt te hopen, heeft haar daartoe ver. plicht. Misschien toch kan een dergelijke groote maatregel ten aanzien van onze kweekschool, als getuige van den in die Broederschap levenden geest, bekend geworden bij de Nederlandsche Protestantsche wereld, krachtig medewerken om op die Broederschap op nieuw de aandacht dier wereld te vestigen, als het eenig Prot. kerkgenootschap waarin het beginsel van godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid wettelijk is erkend en feitelijk wordt gehandhaafd. Misschien kan hij medewerken om nog eens vele leden der Ned. Herv. kerk, die ten aanzien van het burgerrecht, hetwelk zij meenden dat ook in die kerk van lieverlede de Remonstrantsche (echtProtestantsche) beginselen hadden gekregen, tegenwoordig op zoo onzachte wijze uit hun zoeten waan worden wakker geschud, te bewegen, zich ook feitelijk en uitwendig bij onze Broederschap aan te sluiten. In ieder geval — de worsteling der beginselen in de Herv. kerk is nog niet beslist. Nog bestaat de mogelijkheid — ofschoon het wellicht niet meer waarschijnlijk mag heeten — dat de voorstanders van het Rem. beginsel in haar midden, hoe veel talrijker en machtiger ook dan velen denken, het onderspit delven in dien strijd, die nu eene worsteling is geworden tegen de op hen losgelaten groote, onontwikkelde, ruwe schare, aangevoerd door eenige dweepzieke en heerschzuchtige leiders. En dan zou onze Broederschap nog weder de aangewezen toevlucht kunnen worden voor de verjaagde, of van den vruchteloozen kamp

1 Eerst nadat dit Rapport was vastgesteld, kwam het in den Brief van Beschrijving voorkomend verzoek om ontslag van den tegenwoordigen Hoogleeraar ter kennis der Commissie, 't Spreekt van zelf, dat — wordt dit ontslag verleend — de volgende redeneering als onnoodig vervalt. De Commissie heeft evenwel gemeend, in het eens te dezen aanzien geschrevene geene verandering hoegenaamd te moeten brengen.

Sluiten