Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan te bevelen, of de Broederschap op dit oogenblik, nu zij geen enkelen student heeft, noch voor het aanstaande jaar te wachten heeft, en straks geen eigen Hoogleeraar hebben zal, de verplaatsing van hare Kweekschool kan doen plaats grijpen met al die publiciteit, welke de Commissie blz. 88 en 98 te recht voor haar doel onmisbaar noodig moet achten?

Ik bepaal mij hier enkel bij de groote hoofdzaak, in voorstel A 1 aanbevolen. De daarmede in verband staande verandering in het onderwijs en de opleiding A 2, 3, 4, laat ik voor 't oogenblik onbesproken.

In de hoogst gewichtige zaak leide Hij, van wien alle ware wijsheid is, uwe gedachten, en de beraadslaging der Groote Vergadering voor de ons allen dierbare Broederschap ten goede.

Amsterdam, 24 Mei 1872.

JOANNES TIDEMAN.

Sluiten