Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sedert twee jaren mist?" Dit is de vraag, waarop Gij van uwe Commissie antwoord hebt gevraagd. Na ernstig en rijp overleg heeft zij geantwoord: "Vóór alles, breng de kweekschool over van Amsterdam naar Leiden." Tegen dat voorstel nu komt de hoogleeraar met tal van bedenkingen op. Het berust, zegt hij, op een grond, die, in zich zelf onzeker en twijfelachtig, met een aan de Akademiën zelve bestaand gevoelen in strijd, nog bovendien aanmerkelijk verzwakt door de eischen van algemeene beschaving en praktische vorming onzer evangeliedienaren, door de ervaring niet bevestigd wordt, en dan ook alleen door eene gebrekkige historische kennis kon worden aangeprezen. Dat alzoo door en door slecht gefundeerde voorstel kan verder volstrekt niet leiden tot het beoogde doel; het zou integendeel, werd het aangenomen, tot resultaat hebben, dat veel goeds werd opgeofferd om iets zeer gedrukts en vernederends voor de Broederschap te verkrijgen; haar eigen belang zou deze op die wijze verwaarloozen om de Leidsche Hoogeschool te gaan dienen; nog erger: het brengt haar in groot gevaar het hoogleeraarstraktement te verliezen: en — last not least! — het is met het vrijheidsbeginsel onzer Broederschap in lijnrechten strijd.

Voorwaar, indien ook maar de helft van dit alles waar is, dan is de Commissie met dit haar voorstel — om niets ergers te zeggen — al buitengewoon ongelukkig geweest. Zij heeft dan alle reden de Broederschap om vergeving te vragen, haar

Rapport in te trekken en zelve de kosten te betalen.

Maar juist dat de bestrijding zoo "hoog is gekleurd", geeft haar moed. Die hooge kleur toch kan niet nalaten, "aan de eenzijdigheid en overdrijving van persoonlijke voor- en tegeningenomenheid te doen denken."

Vooreerst: die van alle kanten bekeken slechte grond van ons voorstel. Welke is die grond? Het beter (pag. 4 meer) studeeren te Leiden dan te Amsterdam — zegt de hoogleeraar. Ik merk al dadelijk op, dat dit volstrekt de grond van ons voorstel niet is. Zóó kan men wel zeggen: "de Westertoren staat op een zwakken grond: want

Sluiten