Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet daar — behalve het aantrekkelijke van het beginsel onzer Broederschap zelf — de gelegenheid hun geopend zijn om voor de eigenaardige behoeften van hunnen geest en voor de liefde huns harten minstens evenveel, zoo mogelijk meer, zeker niet minder bevrediging te vinden dan bij andere Protestantsche Kerkgenootschappen. Dit nu geschiedt, dit kan naar ons oordeel niet geschieden, zoolang die kweekschool te Amsterdam is gevestigd. Dit zal veel meer geschieden, wanneer zij verplaatst wordt naar de Akademiestad Leiden." En voor deze laatste meening voert Uwe Commissie hare m. i. goede en deugdelijke redenen aan.

De grond van ons voorstel is dus niet een subjectief en hoogst onzeker antwoord op de algemeene en onmogelijke stelling: hier wordt per se meer of beter gestudeerd dan daar, of omgekeerd. Die grond is de erkenning en waardeering van de eigenaardige behoeften des geestes en van de eigenaardige wenschen des harten van die jongelingen, die voor onze kweekschool moeten worden gewonnen. Want daarom is het te doen. Al wisten toch de Vaders met zekerheid uit te maken, dat te Amsterdam beter gestudeerd werd dan te Leiden, en de Zoons hadden nu eenmaal, om welke reden dan ook, over 't algemeen hunne zinnen gezet op Leiden en tegen Amsterdam, dan zou men door een hardnekkig vasthouden aan A., als zetel der kweekschool, niet winnen, maar verliezen, Dan zou men beter doen met de studie te Leiden zoo goed als te Amsterdam te maken. Maar.... zóó is gelukkig de toestand niet.

Wat is de eigenaardige wensch en liefde des harten van den jongeling, die zich niet op handel of scheepvaart of krijgskunde, maar op de studie, op de wetenschap wil toeleggen, welke ook? De Akademie, de echte, de wezenlijke Akademie. Dat is het ideaal van den toekomstigen student. Het Athenaeum, het Seminarium! het is voor hem alles maar "namaak". "_Poor boy!" werd mij als in koor toegeroepen, toen ik aan het Gymnasium Erasmianum te Rotterdam met mijne jonge vrienden mij voorbereidde voor het staatsexamen. Zij gingen naar de Akademie. Ik maar naar een Seminarie in Amsterdam!" Ik troostte mij zeer gemakkelijk in een om-

8

Sluiten