Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet, verdienden dus ook niet, tot bewijs voor het tegendeel, het beroep op de 16jarige ervaring van onzen tegenwoordigen hoogleeraar, en op het getuigenis zijner leerlingen (Ygl. Rapp., blz. 78, reg. 16 volgg.). Maar waarom dan? Wij ontwikkelden het blz. 79. Juist omdat in Amsterdam elke factor van het wetenschappelijk leven meer op zich zelf staat en van de andere gescheiden; omdat die verschillende factoren daar niet per se bij elkander behooren en noodzakelijk samenwerken tot één doel; ja, omdat deze samenwerking daar zelfs ten deele onmogelijk is. Omdat dus de seminarist, zal hij werkelijk profiteeren ook van hetgeen Amsterdam voor zijne wetenschappelijke ontwikkeling oplevert behalve het onderwijs en de leiding van zijn' éénen hoogleeraar, dit altijd zoeken, opzoeken moet, en wel opzoeken bij wijze van steeple-chase, over eenige grootere en kleinere hindernissen heen. Wel niet onoverkomelijk, o neen ! maar in hare nietigheid belangrijk genoeg, om voor velen tot voorwendsels te worden om ze maar niet op te zoeken, of tot wezenlijke belemmeringen, die hen daarvan — zij 't ook geheel door eigen schuld alleen — terughouden.

De opnoeming schenkt gij mij. Gij vindt ze in het Rapport blz. 79. Alleen wat daar gezegd wordt van het gemis van wezenlijke samenwerking van de verschillende theol. ptofessoren aan Athenaeum en Seminariën moet nader worden verdedigd tegen de bedenkingen des hoogleeraars. "Hoe kunt gij daarover klagen?" roept zijne aanteekening u toe. "Leiden had altijd den naam dat daar die samenwerking al zeer weinig bestond. En te Amsterdam behoeft zij toch niet te worden gemist: want dat hangt van de onderlinge verhouding der professoren af, en twee aan twee redigeeren deze te Amst. éénzelfde tijdschrift!" Alsof dit dan nu bewees, dat de bedoelde samenwerking wel bestond! De samenwerking tot de zooveel mogelijk veelzijdige theol. opleiding van alle theol. studenten te Amsterdam! Die samenwerking, die dus vóór alles bestaat in eene doelmatige verdeeling van tijd, krachten en arbeid, zoodat alle openbare professorale arbeid ten goede komt of kan komen althans aan alle studenten! Ik beweer: die samenwerking bestaat te Amsterdam

Sluiten