Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat dan ook in ons Rapport de theologische opleiding op den voorgrond, zonder dat daarom de praktische vorming een oogenblik werd uit het oog verloren. En erkennen wij nu gaarne dat hiertoe ook zeer zeker algemeene beschaving behoort, en even gaarne dat Amsterdam met zijn rijker familieverkeer, zijne meerdere muzikale en kunstontwikkeling of gelegenheden daartoe, inderdaad meer daarvoor oplevert dan Leiden; wij offerden dat meerdere hoewel met leedwezen op 1°. omdat men niet alles tegelijk kan hebben, en het zwaarste het zwaarst moet wegen; 2°. omdat het noodige in dit opzicht toch ook te Leiden niet behoeft te worden gemist en wat Leiden zelf niet heeft te dezen aanzien al zeer licht door de studenten wordt opgezocht in Amsterdam, 's Gravenhage en Rotterdam, in en buiten de vacantie; 3°. omdat ditzelfde rijke kunst- en volksleven, hoe heerlijk ook voor de vorming van den' socialen mensch, voor den student, als het hem altijd omgeeft, (cf. oratie v. kauwenhoff) zoo gevaarlijk is als goed: want werpt hij zich er in, gelijk zoo vaak geschiedt, dan kost het hem verbazend veel tijd en geld en trekt hem vaak al te veel van de studie af; en eindelijk 4°. omdat toch de talrijke voorbeelden van uitstekende evangeliedienaars, die aan de Akademie werden gevormd, meer dan genoeg bewijzen, dat ook bij opleiding daar de ontwikkeling van den zin voor kunst- en volksleven en de algemeene beschaving waarlijk niet behoeven te ontbreken. Ik geloof dat vele dier mannen in dit opzicht niet voor ons Remonstranten of voor onze Doopsgezinde broeders behoeven te wijken.

En wat "de praktische vorming van den evangeliedienaar" aangaat. Zeker, Amsterdam heeft vele uitstekende predikers. Maar telt Leiden ze niet? Had Leiden niet zijn laurillard en zijn van gojrkom eer Amsterdam zich in hun bezit mocht verheugen? Hoort de Leidsche gemeente niet vaak de gastprediking van de meest gezochte kanselredenaars? Ik hoorde er indertijd réville, pierson, chantepje de la saussaye! Of zijn de studenten in Amsterdam zooveel trouwer kerkgangers dan te Leiden? — Voorts is het niet in te zien, dat de praktische theologie niet even goed te Leiden zou kunnen worden gedoceerd als te Amsterdam; deed men het

Sluiten