Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatregel niet zoo uiterst sterk gespannen. Wij meenden alleen (Rapp. blz. 98) "dat deze maatregel (in verband met het overige wat wij voorstelden) de eenige is, waarvan voor een vernieuwden bloei van het Seminarium nog iets valt te hopen." En daarom, meenden wij, moest dit middel worden beproefd. En waarom verwachten wij daarvan iets goeds? Vooreerst: omdat alzoo de kweekschool in verband wordt gebracht met de Akademie, en in de Akademiestad, en wij daardoor, in verband met het verder voorgestelde, de sympathie voor haar hopen op te wekken bij de door ons begeerde jongelieden, overeenkomstig het boven ontwikkelde (blz. 113 vv.). Ten andere: omdat, gelijk gezegd is in ons Rapport blz. 99, deze maatregel opnieuw aan de Ned. Prot. wereld toonen zou, dat de Rem. Broederschap nog steeds dezelfde in beginsel is gebleven die zij was: de waarlijk vrijzinnige Broederschap in de Ned. Prot. Chr. Kerk; die daarom ook haar kweekschool verplaatst naar de Akademie, waar haar vrijheidsbeginsel krachtig wordt gehandhaafd; die daardoor toont in hare voorgangers, behalve op den vóór alles gevraagden godsdienstigen zin, den meesten prijs te stellen op degelijke, wetenschappelijke ontwikkeling, en daarom deze niet alleen van hen eischt, maar ze zelfs met groote opoffering bij hen wil aanmoedigen en aankweeken. Omdat wij dus de hoop koesteren om door dien maatregel, met de sympathie der jongelieden, ook die der Prot. ouders te winnen, die op dezelfde wijs en in echt vrijzinnigen geest hunne zonen voor den dienst der Kerk wenschen te zien opleiden, maar hen daarbij tevens een toekomstigen, eervollen werkkring wenschen te verzekeren. En ten derde: omdat wij, zoo goed als iedereen, weten, waarom Leiden tegenwoordig zoo "exceptioneel weinig studenten trekt, juist in de theologie.". Is dit omdat de theol. faculteit daar niet deugt? Omdat het daar niet goed studeeren is in de godgeleerdheid? Neen, maar om den toestand van verdeeldheid en van toenemende heerschappij der orthodoxie in de Ned. Herv. Kerk. Omdat ouders en zonen wel weten, dat na opleiding te Leiden de kans op plaatsing als predikant in die kerk al zeer gering is; omdat velen dus, die vrijzinnig zijn, afzien van de studie der god-

Sluiten