Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nooten" hopen wij, dat de Broederschap haren hoogleeraar steeds bewaren zal, evenals wij in ons Rapport haar hebben opgewekt, om daarvoor zorg te dragen ten aanzien harer predikanten. Trouwens, de jaarlijksche bijdrage aan hoogleeraar en predikanten, sedert eenige jaren uit het subsidiefonds verschaft, toont, dat zij deze zaak wel gaarne wil ter harte nemen.

Zwaarder zou ons wegen wat daar gezegd werd van dat "gedrukt bestaan enz.".... indien wij de waarheid daarvan konden erkennen. Maar ik althans kan dat niet. Wat die klachten der Indische hoogleeraren betreft — op zich zelve zouden deze nog niets bewijzen. Onze kweekschool zou nevens de Akad. theol. faculteit veel meer als eene geheel gelijksoortige inrichting van H. O. staan dan de Ind. School het doet nevens de Akademie. Zoo had ook te Amsterdam een theol. Seminarium nevens het Athenaeum een betrekkelijk niet gedrukt bestaan, terwijl de ongelijksoortige inrichtingen der Klinische School en nu van de Milit. Geneesk. School dit wel hadden en hebben. Overigens wisten wij van de genoemde klachten niets. De inlichtingen, daaromtrent thans van zeer betrouwbare zijde ingewonnen, hebben mij doen zien, dat daarvan ook in zekere kringen te Leiden, waar men die klachten toch anders haast het eerst zou moeten vernemen, niets bekend is; dat de professoren der Ind. School leden zijn van het professorengezelschap; dat zij eiken 8sten Februari op den maaltijd worden genoodigd; dat zij in toga aan alle Akad. plechtigheden deel nemen; dat zij veel en sommige zelfs intiem met andere Leidsche professoren omgaan. Het eenige wat zij missen is het lidmaatschap van den Akad. Senaat; ook zijn zij geen leden van eenige faculteit, omdat zij daartoe door de Regeering niet benoemd zijn en ook in die colleges niets zouden kunnen uitrichten; daarentegen zijn de overige Leidsche professoren geen leden van den Raad van Bestuur over de Indische Inrichting en — dragen dit mannelijk. — Wat er nu in deze wijze van bestaan der Ind. School nevens de groote Akademie gedrukt mag zijn, geacht, geëerbiedigd, geëerd, ten deele bemind als de hoofden blijkbaar zijn en worden door de hoofden der Universiteit, is mij niet

Sluiten