Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helder. Of zou het toch gelegen zijn in dat niet-lid-zijn van den senaat of van eenige faculteit? Zeker dat kan op het oogenblik althans niet. Maar wie weet, wat voor den hoogleeraar onzer kweekschool, als het hoofd eener met de theol. faculteit zoo geheel gelijksoortige inrichting, in het laatste opzicht, als maar eerst de persoonlijke goede positie met de leden dier faculteit gevestigd is, in vervolg van tijd zou kunnen plaats hebben! De Luthersche hoogleeraren hebben wel zitting in die faculteit, als hunne jongelui worden geëxamineerd! En al werd dit niet verkregen, ligt dan in deze ééne uitwendige eer, en in dat officieel deel hebben aan het bestuur der Akademie door onzen hoogleeraar de bloei van onze kweekschool en de eer, de waardigheid van dien hoogleeraar zeiven? Ik meen waarlijk, dat deze in iets anders gelegen zijn. Ik meen waarlijk, dat deze zullen afhangen van de positie, die de hoogleeraar zelf zal innemen, van den eerbied, de achting, de waardeering, de liefde, die hij aan ambtgenooten en leerlingen zal weten af te dwingen door zijn persoonlijkheid, zijn karakter, zijne houding, zijne openbare lessen vooral en geheel de degelijkheid zijner leiding van de studiën der aan zijne zorg toevertrouwde jongelui. En ik ben er zeker van: zoo heel moeilijk zullen in dit opzicht de Leidsche theol. professoren van hunnen kant niet zijn. Zij zullen op het "afdwingen" niet wachten. Zij zullen van zelf onzen hoogleeraar, mits hij niet pretentieus zij, met hunne welwillendheid , vriendschap en aanbiedingen tot samenwerking te gemoet komen. Ik mag dit verzekeren. Toen ik met een hunner, tijdens het samenstellen van ons Rapport, over de mogelijkheid van een staat van zaken, zooals ik mij dien voorstelde, vertrouwelijk sprak, zeide hij: "Het is natuurlijk onmogelijk van te voren te bepalen hoe een Rem. hoogleeraar zich te Leiden voelen zou. Maar dit kan ik u wel verzekeren, indien hij van zijne zijde de verhouding niet moeilijk maakt, van onze zijde zal hij het goed hebben!" En ik had hem toch waarlijk geen "professor in vernedering" geschilderd, noch een hoogleeraar aan een kruis!

Maar, die samenwerking — zegt de hoogleeraar — zou te Leiden alleen verkregen kunnen worden door het hoofdon-

9

Sluiten