Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aren der Leidsche theol. faculteit. Bovendien, is zijne taak geheel omschreven alleen door het noemen van het speciale vak, waarin hij collége geeft? Heeft hij ook niet de algemeene leiding van — en het toezicht over zijne leerlingen, te Leiden zoowel als te Amsterdam? Kan hij daardoor niet op tal van wijzen, behalve door zijne openbare lessen, de waarachtige vriend en leidsman, de geestelijke weldoener zijner studenten zijn, ook daar? Wat mij aangaat, ik wensch der Broederschap toe, dat het haar nooit aan meerdere zulke universeel "geleerde en godvruchtige mannen" moge ontbreken. Dan durf ik haar gerustelijk te voorspellen, dat het haar ook nooit aan meerderen zal ontbreken, die haar professoraat te Leiden zullen willen bekleeden, daarin eene eer zullen vinden voor

zeiven en dei Broederschap en haar Seminarium eere zullen verwerven.

V. Over het door den hoogleeraar sub V aangevoerde bezwaar heb ik boven reeds gesproken (blz. 97). Ik acht het mogelijk, dat de Regeering de gelegenheid der vacature zal willen aangrijpen om het rijkstraktement voor het vervolg in te trekken, op grond dat het Seminarium, als zonder hoogleeraar en sedert twee jaren zonder studenten, feitelijk door haar geacht wordt niet meer te bestaan. Maar dat zij het wel zou willen bezoldigen te Amsterdam en niet te Leiden begrijp ik niet. Maar ik herhaal: men stelle het toch van' onze zijde niet voor, als werd de kweekschool daar eene akademiezaak. Bovendien, zoo men in ernst beducht is voor dit gevaar, dan is het licht te vermijden. Men neme dan het besluit tot verplaatsing, maar voere het niet uit dan nadat onder de gewone omstandigheden het rijkstraktement voor den opvolgenden hoogleeraar (in geval van aftreden des tegenwoordigen) verzekerd is. Dan ga men over tot de uitvoering. En ook dan nog maar voorwaardelijk; onder voorwaarde nl. dat het blijke, dat de Regeering daarom het aireede toegestane traktement niet zou intrekken. Geene andere dan een dergelijke voorzichtige wijze van handelen werd U ook onder 5a in de voorstellen van den Beschrijvingsbrief (Rapp. blz. 100) voorgesteld.

^ *

Sluiten