Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

In het jaar 1618, acht jaren 11a dat de volgers van Arminius hunne Remonstrantie (I) aan de Staten van Holland en West-Vriesland hadden ingeleverd , werd de Synode van Dordrecht zamengeroepen. liet doel met deze kerkvergadering was , om door de onderdrukking der Remonstranten en de verwijdering hunner leeraars, niet slechts de scheuring in de gereformeerde kerk te voltooijen , maar levens de besten en verlichtsten des Nederlandschen volks aan een' nieuwen gewetensdwang te onderwerpen. Getrouw aan het protestantsche grondbeginsel, hielden de Remonstranten de H. Schrift voor den eenigen onfeilbaren regel des geloofs , ' met verwerping van alle menschelijk gezag, waar 't geopenbaarde waarheden gold. Hunne wederpartij integendeel, de zoogenaamde zuivere gereformeerden of Contra-Remonstranten , wilde de formulieren waarin hunne stellingen waren vervat, benevens den Heidelbergschen Catechismus, als onveranderlijke grondslagen der christelijke godsdienst algemeen aangenomen hebben , en maakten de aanneming dier leerstellingen tot volstrekte voorwaarde van het leeraarsambt,

(1) Men vindt dit stuk in zijn geheel bij J. Tideman. De Remonstrantie en het Remonstrantisme. (Haarl. 1851 , blz. 8 22.

1

Sluiten