Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans echter, nu hun haan in den Hage koning kraaide, wierpen zij het masker af.

Door bemiddeling van den militairen kommandant van Overijssel, Nikolaas Smelsingk, werd deze afgescheidene gemeente door den Prins erkend, en zij hield, met verlof der stedelijke regering, den 6den September 1618 hare eerste openbare godsdienstoefening in de Broederkerk, onder het gehoor van D°. Petrus Plancius van Hasselt. Van toen af werd zij bediend door den genoemden de Vogel, benevens Caspar Sibelius, door de gemeente van Deventer ten dien einde bij leening afgestaan, die beiden weldra als leden der nationale Synode optraden, en hier vervangen werden door twee anderen, met namen Johannis Acronius en zekeren Herman Reccius, predikant te Voorst; terwijl ook Daniël Pipardus, een bij uitstek regtzinnig Fransch leeraar, die sedert 1609 te Kampen stond en er later ook rector werd . (1) van tijd tot lijd eene predikbeurt waarnam.

Den 22 September hield de Vogel een plegtige belijdenis-predikatie over Matth. X: 32. en deelde den 27sten aan omtrent 200 lidmaten hel avondmaal uil.

Toen in October daaraanvolgende de Provinciale Synode te Volienhove werd gehouden, werden aldaar afgevaardigden van de beide Kamper gemeenten toegelaten: van de Remonstrantsche, Goswinius met den Rector der Latijnsche scholen, Marcus Gualtherus, als ouderling, en van de

(1) D°. Pipard overleed eerst in 1651. Reeds in 1640 werd hem wegens ligchaamszwakte als hulpprediker toegevoegd, Jacques da Pree, met ƒ250'sjaars,'t welk in 1644 met 25 ggl. voor huishuur werd verhoogd, en in 1650 werd C. B. C ar pen tarius, rector te Woerden, beroepen om hem in 't schoolwerk bij te staan. Deze verving hem later als predikant , en volgde in 1673 een beroep naar Dordrecht,

Sluiten