Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoolen af le schetsen als nieuwelingen, die eene verderfelijke leer zochten in te voeren, en hen te vergelijken bij waterlooze wolken, dwalende sterren, enzv. Op deze wijze maakte hij zich eenigen aanhang, welks hoofden waren L u fabert van Hardenberg, Geurt Pietersen, Arend Sloet en andere hevige Calvinisten, door wier toedoen het twistvuur al meer en ineer werd aangeblazen, lot dat ir> Junij 1G15 de vlam uitborst. De Souter ging in zijne drift zoover, dat hij, na zekere predikatie, door een drietal anders denkenden om opheldering van sommige punten werd aangesproken. Al dadelijk kwam toen genoemde van Hardenberg, destijds diaken, onbeschoft tusschen beidenj hij liet de vragers niet uitspreken, maar duwde hen terug met de woorden, gij muite makers, terwijl hij de anderen aanhitste met le zeggen: Slaat er op! Jonkheer Arend Sloet trok zijn rapier; men werd handgemeen, en onder slagen en stooten kwamen zij al kijvende de kerk uit. Nu klaagden de heethoofden de gemelde drie mannen bij dei» Magistraat aan, die hen in hechtenis deed nemen, doch ten volgenden dage, op voorspraak van Voskuyl, weder ontsloeg; waarop de Sou ter, dien Halleen te doen was geweest om een naam le maken, zich als zeer beleedigd aanstelde, en zijn beroep naar Haarlem aldra wist te bewerken.

Om hem te vervangen beriep men nog in 't zelfde jaar l)\ Wilh. Stefani, hofprediker van den keurvorst van Brandenburg, die onverwijld op stads kosten (ƒ200) overkwam, en van wien men verwachtte dat hij, volgens zijne belofte, de ontiuste gcmeynte in ruste soude stellen. Maar Step ha ni maakte 't nog erger dan zijn voorganger. Ronduit weigerde hij zich te onderwerpen aan 't besluit van den Overijsselschen landdag, den elfden Maart 16lö te Kampen vergaderd, waarbij den predikanten verboden werd, zich

Sluiten