Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogstwaarschijnlijk moet in de aangevoerde daadzaken de reden worden gezocht, waarom in 't eerste boek der handelingen van den nieuwen kerkeraad de oorzaak der scheuring werd verzwegen. Men begint aldus: „Verhael eeniger „redenen ende oorsaken waronime eerst veele regtsinnige „ledematen van d1 oude Gereformeerde Gemeente van Kam„pen, haer hebben moeten onthouden van der Remonstrant„schen Predicanten godsdienst; daarna vrijheijt hebbende „in 't openbaar, naer ordre der Geref. Kereke, den suiveren „Godsdienst te pleegen; waromme dese rechtsinnige kereke „haer ook heeft afgesondert van hel Remonstranlsche deel des „Classis, ende bij het Rechtsinnige vervoegt.

,.Aengezien." ....

Het overige van dit blad is wit gebleven, zonder dat ergens van eenige redenen of oorzaken gerept wordt.

IV

Doch keeren we tot den loop van ons verhaal, het midden van December, terug.

Ondertusschen zalen de Contra-Remonstranten te Kampen niet slil. Het kleine hoopje, dat zich aldaar van de kerkgemeenschap had afgescheiden, werd in die dagen onder anderen bediend door den bekenden Johannes Acronius, hoogleeraar te Franeker, vroeger predikant te Groningen; (1604—11.) een stokebrand van de heftigste soort, die ook te Deventer reeds veel onrust had verwekt, en oorzaak was geweest, dat Matthijssen er zijn afscheid moest nemen. Deze dan werd, met den ouderling Geurt Pie-

denkelijk voor betoonden ijver tegen de Lutheranen, wier bijeenkomsten in die jaren even streng geweerd werden als die der Roomschen en Remonstranten,

Sluiten