Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vond zij niettemin zooveel bijval in de vergadering, die uit deze zaak wonder veel licht over de gevoelens en handelingen der Remonstranten meende te scheppen, dat men, op aandrang der Noord-Hollandsche leden, zonder uitstel, ook Voskuyl en Scholier naar Dordreeht ontbood, met uitnoodiging aan den Magistraat, om de gereformeerde kerk hunner stad tegen allen overlast te beschermen, en dien beiden predikanten te gebieden, dat zij 't volk niet langer met scheldpredikatien zouden ophitsen.

In de aanklagt door Acronius gedaan, kwam insgelijks voor, dat de predikanten een berucht schimpdicht, de kerfstok getiteld, alhier hadden doen drukken. De drukker dien hij noemde en die nieuwsgierighcidshalve naar Dordrecht was gereisd met oogmerk om de zitting der Synodale vergadering eens te aanschouwen, bevond zich op dien oogenblik juist onder 't publiek; doch geen Iatijn verstaande, kon hij zich niet begrijpen, hoe zijn naam daar te pas kwam. Spoedig hielp men hem uit den droom; want reeds dien eigen namiddag in hechtenis genomen, werd hij op de gezegde beschuldiging ondervraagd. Hij ontkende ten sterkste, dat de predikanten eenige kennis hadden gehad van het drukken en uitgeven van dat stuk; daarbijvoegende, dat zekere Re ij nier Tel Ie er de maker van was. Men liet hem zijn reispakje uit de herberg halen en openen, waaruit een honderdtal gedrukte boekjes te voorschijn kwam, behelzende eene belijdenis, door de kamper predikanten in 1617 opgesteld en verspreid , inhoudende de oude waarheid en de nieuwe valschheid (1), welke veel geruchts had gemaakt en ofschoon een verdraagzamen geest ademende, door de drijvers der voorbeschikking was verketterd. Men nam die boekjes na zich; doch toen de drukker daarvoor betaling

(I) Zie de Bijlage N°. I.

2

Sluiten