Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzocht, werd hem aangezegd, dat hij 's anderen daags zijn vonnis konde komen hooren, en blijde mogt zijn, als zijne boekjes niet verbrand wierden, en hij de straf ontging wegens 1t verspreiden van dusdanige geschriften. Willem Berendts, zoo heette die drukker, kwam met den schrik vrij.

Deze voorvallen waren niet zoodra den bezwaarden ter oore gekomen, of zij, vermeenende zulks aan zich zeiven en hunne gemeente verschuldigd te wezen, wendden zich tot de Regering van Kampen, en verkregen, (5 Jan.) zonder veel moeite, een getuigschrift wegens hunnen vromen, getrouwen en godvruchtigen wandel; welk bewijsstuk nog nader werd aangedrongen door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de leden zoowel van den nieuwen als van den ouden kerkeraad, dat zij der hun aanbevolene kudde geene ketterijen of gruwelen hadden voorgedragen, maar alleen de waarheid die naar de godzaligheid is. Bovendien werden den twaalfden Januarij in de synode brieven gelezen van den magistraat dier stad, waarbij eerstelijk beloofd werd, dat den afgescheidenen geen ongelijk of smaad zoude geschieden, en wijders verzocht, dewijl de beide predikanten Voskuyl en Schötler voor de synode opontboden, en de gemeente hare leeraren niet allen tegelijk konde ontberen, dat men de punten van bezwaar mogt overzenden; zij zouden zich dan schriftelijk deswege verantwoorden: of bijaldien men hunne verschijning volstrektelijk begeerde, dat men dan de twee andere predikanten, Goswinius en Matthisius, ondertusschen zoude ve'rgunnen, naar Kampen terug te keeren, opdat eener zoo groote gemeente hare herders niet op eenmaal onttrokken wierden. Een brief des kerkeraads, nagenoeg van gelijken inhoud, ondersteunde dit billijk verzoek; doch alles was vruchteloos. Men besloot met groote meerderheid, het aanzoek van de hand te wij-

Sluiten